UCUZ SMS GÖNDER | SMS ABONELİK

SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1- UCUZ SMS GÖNDER | SMS (UCUZ SMS GÖNDER | SMS)

Adres: Mahmut Şevket Paşa Mah. Çamözü Sk. No :26 D:1-2 Şişli / İstanbul

Tel: 0212 211 40 50

Fax: 0212 222 22 40

E-Mail:info@ucuzsmsgonder.com

1.2- ………………………………………..……………... (ABONE)

Adres:

Tel:

Fax:

E-Mail:

1.3- İşbu tip Abonelik Sözleşmesi; yukarıda açık adresleri ve bilgileri bulunan UCUZ SMS GÖNDER | SMS ile

ABONE arasında aşağıdaki şartlarda, ……………..ilinde …./…./…….. Tarihinde imzalanmıştır.

 

MADDE 2 - TANIMLAR, KISALTMALAR

UCUZ SMS GÖNDER | SMS : UCUZ SMS GÖNDER | SMS

ABONE: ’un STH Elektronik hizmetinden yararlanmak isteyen sözleşmenin

önyüzünde belirtilen gerçek yada tüzel kişi.

ALICI : Abone tarafından kendi rızasıyla cep telefonu numarası UCUZ SMS GÖNDER | SMS’a verilerek iş

bu sözleşme konusu hizmet sağlanan mesaj sahibi.

TARAF : UCUZ SMS GÖNDER | SMS veya ABONE

TARAFLAR : UCUZ SMS GÖNDER | SMS ve ABONE HİZMET : UCUZ SMS GÖNDER | SMS tarafından, ABONE’nin

belirlediği cep telefonu numaralarına, SMS yolu ile en fazla 160 karakterli yazılı kısa mesajın

ulaştırması konusunda verilen hizmet.

KARAKTER :Gönderilen kısa mesajın içinde yer alan (a-z) küçük harfler, (A-Z) büyük harfler, (0-9)

rakamlar ve (, ), ], [, *, /, \, %, ? gibi özel işaretlerdir.

SMS : Kısa Mesaj

GSM : Global System for Mobile Communication

YIL : Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren geçen, her bir 12 (on iki) aylık dönemi ifade eder.

GÜN : Aksi açıkça yazılmadıkça takvim günüdür.

TARİFE : Ürün/Hizmet için, ücrete tabi Ek Hizmetler için ve diğer ücrete tabi işlemler için belirlenen

ücretleri içeren, Bayi, Çözüm Ortakları ve Son Kullanıcılara uygulanan fiyat listesidir.

ORIGINATOR(GÖNDEREN AD) : Kısa Mesajların (SMS) gönderici bilgisi (GSM Numarası ya da

Firma Unvanı)

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ

Sözleşme ve ekleri, taraflar arasında bu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak mevcut olan

Sözleşme’nin tamamını teşkil eder ve bu Sözleşme’de yer alan hususlarla ilgili olarak taraflar arasında

önceden mevcut bütün yazılı veya şifahi anlaşmaları, taahhütleri ve kabulleri hükümsüz kılar. Aşağıda

yazılı ekler işbu sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz ekleridir.

Ek-1 TÜZEL KİŞİ için; İmza Sirküleri

Ek-2 TÜZEL KİŞİ için, Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi /GERÇEK Kişi için Kimlik Fotokopisi

Ek-3 ABONE şirketin vergi levhası

Ek-4 Toplu SMS Taahhütnamesi

Ek-5 UCUZ SMS GÖNDER | SMS tarafından ABONE’den talep edilen diğer belgeler

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.A UCUZ SMS GÖNDER | SMS’in yükümlülükleri

4.1 ABONE’ye, ’un Kısa Mesaj Sistemini kullanarak SMS

gönderebilmesi için aşağıdaki alt yapı hizmet ve yazılımlarını sağlayacaktır:

4.2.1 UCUZ SMS GÖNDER | SMS HABERLEŞME Kısa Mesaj gönderme yazılımı.

4.2.2 Web SMS Kısa Mesaj gönderme yazılımı. 4.2.3 Kendi Kısa Mesaj gönderme yazılımını geliştirmek isteyen ABONE’nin, UCUZ SMS GÖNDER | SMS

Kısa Mesaj sistemine erişerek, Kısa Mesaj göndermesini sağlayacak ara yazılımlar.

4.3 UCUZ SMS GÖNDER | SMS, ABONE’nin mesai saatleri içinde ulaşabileceği, Abone hizmetleri birimi

ile teknik desteği sağlayacaktır.

4.4 UCUZ SMS GÖNDER | SMS, her ABONE için standart çözümlerini sunmakla

mükelleftir.

4.5 UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un kusuru nedeniyle, doğacak bir anlaşmazlık sonucu sözleşme feshedilirse,

ABONE sahip olduğu kontörleri bitene kadar sistemi kullanmaya devam edebilecektir.

4.6 UCUZ SMS GÖNDER | SMS; bir ay içerisinde ABONE’nin satın aldığı SMS ’lerden tüketilmemiş olan

miktar

SMS ’i, yükleme tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile bir sonraki aya aktarmakla yükümlüdür.

Aktarımlar işbu Sözleşme süresi ile sınırlıdır.

4.7 UCUZ SMS GÖNDER | SMS, Kısa Mesaj gönderilecek abonenin hattının açık olmaması, telefon

ayarlarının

Kısa Mesaj almaya uygun olmaması, havasal ve karasal iletişim hatları ile şebekesinde yaşanabilecek

sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı bilgilerin Kısa Mesaj’ın alıcısına mutlak ulaştırılacağını

garanti etmez. Gönderilecek Mesaj GSM Operatörüne teslim edildikten sonra, GSM operatörünün

Kısa Mesaj Merkezinde yine GSM operatörünün belirlemiş olduğu Kısa Mesaj geçerlilik süresi

boyunca iletilmesi denenecektir.

4.8 Hizmet’in verilmesi sırasında Diğer GSM Operatörlerden kaynaklanan problemlerde, diğer

operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir ve problemlerden kaynaklanan işbu sözleşme konusu hizmetin

verilmesinde ortaya çıkabilecek olan aksamalardan, sorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde şebeke

bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, ABONE’nin veya üçüncü şahısların hileli bir şekilde

hizmeti bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle veya yasal sebeplerle ya da UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un

elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle hizmetin verilmesi geçici olarak ya da tamamen durabilir.

UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un bu gibi hallerde hiçbir sorumluluğu yoktur. UCUZ SMS GÖNDER | SMS, mümkün ve gerekli

olan hallerde, bu tür kesintileri ABONE’lerine duyuracaktır.

4.9 UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye

alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir.

4.10 ABONE’nin kendi aboneleri ile ve/veya üçüncü kişilerle işbu sözleşme konusu hizmetin

verilmesi sırasında ortaya çıkabilecek (Şirket’in kusur ve ihmali hariç) problemlerden UCUZ SMS GÖNDER |

SMS

sorumlu değildir.

4. B ABONE’nin yükümlülükleri

4.11 UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un ABONE’ye toplu Kısa Mesaj gönderme olanağı sağlayabilmesi için

ABONE,

Madde.4.1‘de belirtilen UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un geliştirdiği yazılımları ya da UCUZ SMS GÖNDER | SMS

tarafından

yazılı onay verilmiş bir Kısa Mesaj gönderme yazılımı temin etmekle yükümlü olup,

UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un Kısa Mesaj gönderim sistemine ulaştıracaktır.

4.12 ABONE, göndereceği Kısa Mesajların içeriğini hazırlarken tarafından

belirlenmiş format ve teknik kurallara uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu

nedenle gönderilemeyecek olan Kısa Mesajlardan sorumlu değildir. UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un

bahsedilen format ve teknik kuralları her hangi bir zamanda değiştirme hakkı saklıdır.

4.13 ABONE tarafından hazırlanan tüm SMS metinleri 160 Karakteri geçmeyecektir. Bu sınırı aşan

metinlerin gönderilememesinden ve/veya eksik gönderilmesinden UCUZ SMS GÖNDER | SMS sorumlu değildir.

4.14 Toplu SMS gönderilmesinde ’dan kaynaklanabilecek teknik sorunlar, ABONE’nin

Üyelik Formunda belirtmiş olduğu yetkilisine telefon, e-mail veya faks yolu ile en kısa sürede

bildirilecektir. ABONE bu amaçla, işbu Sözleşme’nin imza tarihinden vermiş olduğu

bilgilerdeki değişiklikleri, 1 gün içinde ilgili yetkilinin adı-soyadı, telefonu, e–mail adresi, GSM

numarası ve faks numarasını bildirmek zorundadır. Aksi takdirde UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un sorumluluğu

doğmayacaktır.

4.15 Abone kendisi tarafından abonelerine/Çalışanlarına gönderilmek üzere hazırlanacak olan

SMS’lerin GSM numaralarının yasal olarak elde etmek suretiyle, abone leri/ Çalışanları tarafından

verildiğini ve kendilerine SMS gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak

bilgilendirerek SMS’leri almak için onay verdiğini; bu konuda abonelerden gelecek her türlü talep,

şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve

taahhüt eder.

4.16 ABONE, UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un ihmal ve kusurundan kaynaklanan sebepler dışında, gönderilen

bilgilerin mesaj sahibine yanlış veya eksik gönderilmesinden veya Kısa Mesajların alıcıya onayı alınmadan gönderilmiş olmasından ve bu konularda 3. Şahıslar tarafından ’a

yöneltilebilecek talep ve davaların asıl muhatabının kendisi olduğunu, bu konuda UCUZ SMS GÖNDER |

SMS’un

hiçbir sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.17 Abone, mesaj sahiplerinden UCUZ SMS GÖNDER | SMS’a kendilerine SMS gönderilmemesi hususunda

bir

talep gelmesi halinde UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un herhangi bir bildirim yapmaksızın sözkonusu alıcılara SMS

gönderimini derhal engelleme hakkına sahip olduğunu, UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un bu talebi bildirme

yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

4.18 ABONE, mesaj içeriklerinin tamamının kendisi tarafından hazırlanacağını, SMS metni içerisinde

yer alan ifadelerin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış

ve/veya eksik olmayacağını, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef

almayacağını, 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini, T.C. Kanunları ve yürürlükteki

mevzuata, ahlaka, adaba, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, TC’nin bölünmez bütünlüğüne

aykırılık teşkil etmeyeceğini, aksi halde, söz konusu ifadelerden kaynaklanan her türlü zarar ya da

tazminat taleplerinden sorumlu olacağını, bu ifadeler nedeniyle UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un maruz kalacağı

her türlü hukuki anlaşmazlığın, suç teşkil eden fiillerin ve/veya tazminat taleplerinin muhatabının

kendisi olduğunu, işbu sebeple UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un herhangi bir tazminat ödemesi halinde,

kendisine rücu edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19 ABONE kullanmak istediği Gönderen Ad ’ları belirlerken, ulusal marka, siyasi parti adı gibi

tescil edilmiş olan her türlü ad, unvan ya da markaların kullanılmasının ancak bu ad, unvan ya da

markaların hak ve imtiyaz sahiplerinin yazılı izniyle mümkün olacağını bildiğini ve bu alanda dini,

siyasi ya da ayrılıkçı ifadelerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini, UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un herhangi bir

gerekçe göstermeksizin başlık/başlıkların tamamının ve/veya bir kısmının tanımlanmasını reddetme

ve/veya değiştirerek tanımlama hakkı olduğunu; bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağını;

başlık olarak kullanmak istediği yeni kelime/kelime gruplarını UCUZ SMS GÖNDER | SMS’a yazılı olarak

bildireceğini ve bu hususun ihlali sonucu oluşabilecek her türlü uyuşmazlıkların tek muhatabı

olduğunu, bu konu ile ilgili her türlü yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu, ABONE ’nin

belirlediği Originator ’ler ile ilgili olarak doğacak her türlü tazminat taleplerinin tek muhatabı

olduğunu, bu sebeple UCUZ SMS GÖNDER | SMS ‘in uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı karşılamakla

yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.20 Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, ABONE’nin bu sözleşme ile elde ettiği

haklara haciz veya tedbir konularak hizmetin kapattırılması, verilmesinin engellenmesi, vb. hallerde

ABONE, UCUZ SMS GÖNDER | SMS’dan hiçbir hak ya da tazminat iddiasında bulunamaz.

MADDE 5 - ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

5.1 ABONE, UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un Web sayfasında açıklamış olduğu tarifelerden bir tanesini seçer

5.2 UCUZ SMS GÖNDER | SMS abone’nin satın aldığı tarifeyi ve tarifeye ilişkin fiyatları istediği zaman

değiştirme hakkına sahiptir, fiyat değişiklikleri UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un web sayfasından duyurulacak

olup, sitede yayımlanan duyurular ABONE’ye tebligat yerine geçecektir.

5.3 Ödeme (hizmet bedeli) ABONE tarafından ön ödemeli olarak, UCUZ SMS GÖNDER’nin web sayfasında

bildirdiği UCUZ SMS GÖNDER | SMS adına kayıtlı banka hesaplarından herhangi birine yapılacak olup, havale

ücreti ABONE’ye aittir.

5.4 UCUZ SMS GÖNDER | SMS’dan kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı gönderilemeyen SMS’ler

ücretlendirilmeyecektir. ABONE bu sebepten dolayı ’dan hiçbir zarar, ziyan ve tazminat

talebinde bulunmayacağını kabul eder.

5.5 ABONE’nin herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşmeyi fesih etmek istemesi ve/veya

ABONE’nin ihmal yada kusurundan kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı işbu sözleşmenin

münfesih olması durumunda, ABONE Sözleşme bitimine kadar olan tüm taahhütlerinin bedelini 5

(beş) iş günü içinde UCUZ SMS GÖNDER | SMS’a ödemekle yükümlüdür.

5.6 ABONE; UCUZ SMS GÖNDER | SMS’dan kredi kartı kullanarak online yada mail order yöntemi ile

yaptığı alışverişlerde, kredi kartının çalıntı ve/veya sahte çıkması vb durumlarda ’un

uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.7 Faturaların kesim tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde ödenmemesi halinde, UCUZ SMS GÖNDER |

SMS

sözleşme’yi tek taraflı feshederek Hizmet’i kesme hakkına sahip olacaktır. Son ödeme tarihi ile ödeme

günü arasındaki geciken süre için aylık %8 faiz tahakkuk ettirilir ve ABONE’nin sözleşme bitimin

kadar olan tüm taahhütlerinin bedelleri muaccel hale gelir. Gecikme faizi tahakkuk ettirilmesi,

UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un fesih hakkını kullanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmez. 5.8 ABONE; işbu sözleşme konusu servis bedeline ilişkin faturanın içeriğine, tutarına ve son ödeme

tarihine muttali olduğunu/olacağını, fatura/faturaların belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmemesi

halinde, UCUZ SMS GÖNDER | SMS tarafından belirlenen ve faturada belirtilen faiz oranının uygulanacağını

kabul eder.

5.9 ABONE, tarafına gönderilen fatura üzerinde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödeme yapacağını,

söz konusu ödemenin yapılmaması halinde kendisine UCUZ SMS GÖNDER | SMS tarafından sağlanan hizmetin

kesileceğini ve UCUZ SMS GÖNDER | SMS tarafından herhangi bir ihbar, ihtara gerek olmaksızın, icra takip

ve dava sürecinin başlatılacağını, ödenmesi gereken tutar haricinde bu tutara ait faiz ve tüm bu sürece

ait dava/icra masraflarını da karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 – DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

ABONE, UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen

veya

kısmen olsun sözleşme konusu işleri, sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve borçları herhangi bir

gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsa herhangi bir sebeple bu sözleşmede ve ilgili yasal hükümlerde

kayıtlı sorumluluklara ortak edemez ve hak ve alacakları başkasına devir ve temlik edemez. Böyle

izinsiz bir devrin yapılması halinde, İşbu Sözleşme UCUZ SMS GÖNDER | SMS tarafından tek taraflı olarak

fesih edilecek olup; ABONE, UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un bu nedenle uğradığı her türlü zararı tazmin

edecektir. MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ

Sözleşme Taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle

yürürlükte kalır. Sözleşme yürürlük süresinin tamamlanmasından en az bir ay öncesinden Taraflardan

biri diğer Tarafa yazılı olarak Sözleşmeyi sona erdirmek istediğini yazılı olarak ihbar etmediği

akdirde, 1 yıllık ilave periyotlar şeklinde otomatik olarak uzayacaktır.

MADDE 8 – MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine

getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak

değerlendirilecektir. (Örneğin; Grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın), İç savaş, Terör

eylemleri, Deprem, Yangın, Su baskını, v.b. afetler, Devletin karar ve eylemleri vb.). Taraflar, mücbir

sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu

tutulmayacaktır. Ekonomik krizler mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebep durumunun oluşması halinde

Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde

tasfiye şekillerini müzakere edecekler, ancak sorunun çözümü için ellerinden gelen çabayı sarf

edeceklerdir.

MADDE 9 – TEBLİGAT ADRESLERİ

Tebligatlar, tarafların işbu Sözleşme’nin girişinde yeralan adreslerine, yetkili imza mukabili elden,

taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yapılacaktır. Taraflar; taraflardan birinin adres değiştirmesi

durumunda adresi değişen taraf diğer tarafa en geç bir hafta içinde yeni adresini bildirmedikçe, her

türlü tebligatın sözleşmede belirtilen adrese yapılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını

doğuracağını kabul edeceklerdir.

MADDE 10 – DELİL ANLAŞMASI

Taraflar; işbu sözleşmenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda UCUZ SMS GÖNDER | SMS’in elektronik

ortamda sakladığı kayıtları ile defter ve muhasebe kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil

edeceğini, Şirketi yemin teklifinden ber’i kıldıklarını ve bu maddenin HUMK.nun 287.nci maddesinde

yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul ederler.

MADDE 11 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir. Sözleşmenin ifası ve/veya yorumlanmasından ve sözleşme

kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilaf halinde doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için,

İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 12 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan biri, Madde 8’de belirtilen mücbir sebepler dışında, 1 (bir) aydan daha uzun bir süre, işbu

Sözleşme ve ek/ekler kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde (temerrüt hali hariç),

diğer Taraf durumu on (10) gün öncesinden karşı Taraf’a yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla,

Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

MADDE 13 – VERGİ VE MASRAFLAR

Bu Sözleşmeden dolayı oluşabilecek harç, damga pulu vs. masraflar UCUZ SMS GÖNDER | SMS ve

ABONE

tarafından ortak olarak karşılanacaktır.

MADDE 14 – DİĞER HÜKÜMLER 14.1 Bu Sözleşme’nin bir hükmünün her hangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuki

bir engelin bulunmaması kaydıyla, geriye kalan diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir.

Sözleşmenin diğer maddeleri geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.

14.2 ABONE, tarafından Başvuru Formunda verilen cep telefonu, faks, e-mail yada posta adresine

teslim edilen ġifre, Kullanıcı Adı, detaylı raporlamalar gibi, kendisine özel her türlü bilgi ve belgenin

muhafazasından, bu bilgi yada belgelerin 3. şahısların eline geçmemesiyle sorumlu olduğunu bilir ve

elinden gelen güvenlik önlemlerini alır. Fakat bu konuda UCUZ SMS GÖNDER | SMS’dan hiçbir hak ve/veya

iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. ABONE ayrıca, UCUZ SMS GÖNDER | SMS tarafından

kendisi ile ilgili olarak edinilecek bilgilerin, UCUZ SMS GÖNDER | SMS ‟dan ABONE'ye verilecektir.

14.3 ABONE, kendisine teslim edilen verilerin, 3. şahısların eline geçmesi sonucu doğabilecek her

türlü alıcı şikayetleri ile tazminat taleplerinin tek muhatabı olduğunu, bu konuda UCUZ SMS GÖNDER | SMS‘den

hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

14.4 ABONE, UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un, Madde 4.1’de belirtilen tüm yazılım ve alt yapı ile bu yazılımlar

içinde yer alan reklam alanlarının tek hak ve imtiyaz sahibi olduğunu, UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un haber

vermeksizin bu ürün ya da ürünlerin özelliklerini değiştirebileceğini kabul ve beyan eder.

14.5 Telekomünikasyon Kurumu nezdinde oluşacak ücretlendirme değişiklikleri sonucunda

operatörler arasında ara bağlantı ücretinin Kısa Mesajlar içinde uygulanması durumunda,

UCUZ SMS GÖNDER | SMS işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu Sözleşmenin fesih

edilmesi halinde, en geç 5(beş) iş günü içerisinde ABONE, UCUZ SMS GÖNDER | SMS tarafından yapılacak

hesaba ilişkin ödemeyi yapmayı taahhüt eder.

14.6 Hizmet bilgilerinin detayları saklı kalmak kaydıyla, ABONE’nin adı referans bilgisi olarak

UCUZ SMS GÖNDER | SMS tarafından kullanılabilir.

MADDE 15 – TEMSİL YASAĞI

İşbu Sözleşme kapsamında ABONE, hiçbir şekilde ve şartta diğer tarafın hukuksal temsilcisi, acentası

veya vekili olmayıp; diğer UCUZ SMS GÖNDER | SMS’u yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve

yetkiye de sahip değildir. ABONE, UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un adına veya hesabına hiçbir surette 3. gerçek

ya da tüzel kişilerle herhangi bir sözlü ya da yazılı akit yapamaz, taahhütlerde bulunamaz.

MADDE 16 – ÖZEL ŞARTLAR

16.1 Abone; konkordatoya başvurması, iflasının istenmesi, tüzel kişiliği hakkında tasfiye kararı

alınması, aleyhine icra takibinin yapılması veya

icranın semeresiz kalması, aleyhine aciz vesikası alınması, başka bir şirket ile birleşmesi,

malvarlığının üzerine UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un servisi derhal durdurma hakkına haiz olduğunu beyan,

kabul ve taahhüt eder.

16.2 İşbu sözleşmede ’a tanınan sürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olmasının

UCUZ SMS GÖNDER | SMS’un bu haktan vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağını abone kabul eder.

16.3 İşbu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasında ekleri ile bir ve bütün olarak

değerlendirilecektir. Eklerde belirtilen yükümlülük ve sorumluluklara uyulmaması, Sözleşme’nin

herhangi bir hükmünün yerine getirilmemesi sonucunu doğuracaktır.

MADDE 17 – SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI

ABONE, İki asıl nüsha halinde tanzim edilerek birlikte imzalanan iş bu Sözleşme’nin tamamını

okuduğunu ve kabul ettiğini, ekte yer alan belgelerin kendisi tarafından ibraz edildiğini, ibraz edilen

belgelerin kendisine ait ve doğru olduğunu, UCUZ SMS GÖNDER | SMS’a vermiş olduğu bilgilerin doğru

olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

 

UCUZ SMS GÖNDER | SMS ABONE

 

 

İsim / Ünvan / İmza / Kaşe İsim / Ünvan / İmza /Kaşe